Plenari

Està integrat per tots els membres de la Fundació. Qualsevol persona que vulgui ser membre ho pot sol·licitar tot enviant un breu currículum així com un text on manifesti el seu acord amb les finalitats i objectius de la Fundació. La proposta de nous membres serà presentada a la Junta Directiva i al Plenari per a la seva aprovació.
El Plenari de la Fundació es reuneix, en sessió ordinària, almenys una vegada a l’any.
Les seves principals competències són:
  • Conèixer els comptes anuals, la proposta de liquidació del pressupost del curs precedent, la previsió d’ingressos i despeses anuals per a l’exercici corrent i la Memòria.
  • Aprovar el Pla d’Activitats anuals presentat per la Junta Directiva.
  • Proposar el nomenament de nous membres així com, en el seu cas, el de membres honoraris, per tal que el Patronat, si escau, ho aprovi.
  • Presentar a la Junta Directiva les propostes que consideri oportunes.
  • Ser informat oportunament, per la Junta Directiva, del desenvolupament del Pla d’Activitats així com d’aquells assumptes d’especial importància per a la Fundació.
  • Rebre els informes de les Comissions nomenades que, a criteri de la mateixa Junta, siguin d’interès per al Plenari.
  • Aprovar la creació de seccions a proposta de la Junta Directiva.