Plenari

Està integrat per tots els membres de la Fundació.

Relació de membres de la Fundació (en construcció)
Es reuneix, en sessió ordinària, almenys una vegada l'any. En són les seves competències:
 

  • Considerar, inicialment, i dins del primer quadrimestre de cada any, els comptes anuals, l’inventari, el balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la memòria i la proposta de liquidació del pressupost del curs precedent, així com també el Pressupost d’ingressos i despeses anuals per a l’exercici següent, i per a llur presentació al Patronat.
  • Aprovar, inicialment, el Pla d'Activitats que la Junta Directiva ha de proposar en cada curs.
  • Elegir els cinc vocals de la Junta Directiva.
  • Aprovar el nomenament de membres nous així com, en el seu cas, el de membres honoraris 
  • Presentar a la Junta Directiva les propostes que consideri oportunes.
  • Ser informat per la Junta Directiva, del desenvolupament del Pla d‘Activitats així com dels assumptes d‘especial rellevància per a la Fundació.
  • Aprovar, a proposta de la Junta Directiva, la creació de noves Seccions.