Notícies :: Comunicació sobre la necessitat de reforçar la col·laboració dels vallesos

Titular notícies

Comunicació sobre la necessitat de reforçar la col·laboració dels vallesos

Dijous 1 Juny 2017

 
COMUNICACIÓ DE LA FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH SOBRE LA LA NECESSITAT DE REFORÇAR LA COL·LABORACIÓ DELS VALLESOS
 

 Antecedents

1.  Ara fa dos anys que la Fundació va presentar el document de conclusions i propostes, resultat dels treballs que durant diversos mesos es van portar a terme emmarcats en el projecte “Sabadell a debat”. 

Una de les línies estratègiques consensuades en l’Informe final, va ser la “3. La ciutat, motor d’un Vallès estratègic “, on es deia que:

 
 • “.. fer sabadellenquisme equival avui a fer Vallès. Això vol dir que tant des d’un punt de vista cultural, com urbanístic, econòmic, formatiu i industrial i comercial, s’ha d’apostar per una visió estratègica del Vallès (Oriental i Occidental)..”
 • “El reforçament de l’eix Granollers-Sabadell-Terrassa, i la potenciació dels actius i de les singularitats de cadascun dels diversos nuclis urbans del Vallès (tant dels històrics com dels més nous), així com dels seus pols i corredors econòmics (Riera de Caldes, Associació Àmbit B-30, entre d’altres), ha de ser decisiu per impulsar exitosament projectes estructurals  i de serveis susceptibles de contribuir al millor posicionament i potenciació del Vallès com a gran centre industrial i de coneixement  pel seu paper de frontissa entre Barcelona i la Catalunya interior.”

I en l’apartat final d’accions prioritàries, en la desena (“10. Promoure iniciatives público-privades de governança del Vallès amb dos objectius fonamentals”), es deia que calia:
 
 • dinamitzar l’economia productiva, la formació, la reindustrialització i les noves tecnologies, i
 • posar al dia les infraestructures i els serveis.

2.   Darrerament s’han elaborat diversos estudis sobre la importància socioeconòmica del Vallès i sobre la conveniència de reforçar la cooperació a tots nivells. En concret, un de recent, encarregat conjuntament pels dos consells comarcals del Vallès Occidental i Oriental, ha conclòs que cal cooperar intensament sobretot entre municipis.

3.   Amb aquests antecedents, considerem que gràcies a molts organismes públics, especialment ajuntaments, i a associacions i organitzacions socioeconòmiques privades s’està avançant en la línia del document aprovat per la Fundació i les conclusions i propostes que es demanaven.

És per aquest motiu, que la Fundació considera oportú recordar el seu posicionament sobre la necessitat de reforçar la col·laboració entre els dos ‘Vallesos’ i amb aquesta finalitat s’adjunta a aquesta comunicació el manifest que segueix.
 

Manifest de la Fundació Bosch i Cardellach

 
 1. En un context socioeconòmic com l’actual i tenint en compte el posicionament i valoracions fets per molts organismes públics i privats, cal avançar en el reforçament de competències i cooperació entre els Consells Comarcals de Vallès Occidental i Oriental. 
 2. Considerem que és important consensuar uns àmbits específics de treball conjunt i coordinat dels dos Consells, amb una visió global i estratègica del Vallès, especialment pel què fa a:   
 • Estructuració territorial en base a les Rodalies ferroviàries i creació dels 4 grans nodes d’intercanvi entre línies i noves estacions (projecte 20x2020).
 • Integració del Vallès en el corredor del mediterrani, by pass de Barcelona i element de continuïtat del corredor.
 • Integració de les línies de Bus intermunicipals, com a xarxa integrada amb Bus Exprés, amb connexió a les principals estacions ferroviàries i en un model en malla (projecte Bus Vallès).
 • Consens en la xarxa viària, tant en reformes (C17, C58, AP7/B30) com en ampliacions (B40).
 • Gestió comú, impuls de la producció i protecció efectiva dels recursos del territori del Vallès : Plana agroforestal del Vallès i els seus recursos hídrics ( rius, rieres i torrents).
 • Pla de Formació Professional adequat a les necessitats de la base i del potencial productiu del Vallès i que fomenti la ocupació.
 • Pla supramunicpal d’ordenació i dotació de serveis dels Polígons d’Activitat Econòmica i en especial els que sumen diversos municipis.
03.  Considerem que treballar aquests grans temes de forma conjunta público-privada i amb visió global vallesana dóna resposta a les demandes i necessitats que cada dia més s’estan manifestant des de molts àmbits perquè és la forma d’avançar en aconseguir un territori amb més qualitat i benestar per als seus habitants. 
 
 
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH. JUNTA DEL 22 DE MAIG DE 2017

Últimes Notícies

Comparteix