artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Dijous, 27 de Octubre

Dijous, 27 de Octubre

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Dijous, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Segona sessió del curs sobre l'evolució del transport al Vallès (s.XIX i XX)
Descripció:

<strong>El dimecres 26 d&#39;octubre: Segona sessi&oacute; del curs sobre l&#39;evoluci&oacute; del transport al Vall&egrave;s (s.XIX i XX)

&nbsp;</strong>

<strong>El Vall&egrave;s en la formaci&oacute; de la xarxa ferrovi&agrave;ria catalana (s.XIX)&nbsp; &nbsp;&nbsp;

Pere Pasqual Dom&egrave;nech

<em>Catedr&agrave;tic jubilat d&#39;Hist&ograve;ria Econ&ograve;mica de la UB, autor de varis llibres, tres d&#39;ells sobre els ferrocarrils catalans.</em></strong>AbstractL&rsquo;exposici&oacute; s&rsquo;iniciar&agrave; amb&nbsp; una introducci&oacute; dedicada a precisar el context en el qual s&rsquo;inici&agrave; la construcci&oacute; de la xarxa ferrovi&agrave;ria catalana, precisant quins van ser alguns dels protagonistes de la formaci&oacute; de les companyies i els seus objectius. Per passar a valorar el car&agrave;cter estrat&egrave;gic de l&rsquo;estret de Montcada per a la sortida de les l&iacute;nies del Pla de Barcelona i, breument, el proc&eacute;s de construcci&oacute; de les de Saragossa, de Fran&ccedil;a i de Sant Joan de les Abadesses, que van determinar que el Vall&egrave;s esdevingu&eacute;s una de les comarques amb una xarxa ferrovi&agrave;ria m&eacute;s densa.Per acabar,&nbsp; es tractar&agrave; de l&rsquo;evoluci&oacute; del tr&agrave;fic de passatgers i de c&agrave;rrega de les estacions de Sabadell (l&iacute;nia del Nord) per tal de precisar el&nbsp; seu respectiu comportament i, en general, les causes explicatives&nbsp; del seu moviment a llarg termini, aix&iacute; com l&rsquo;impacte dels ferrocarrils en el desenvolupament econ&ograve;mic valles&agrave;.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar