artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones - Divendres, 5 de Agost

Divendres, 5 de Agost

artlletres, ciencia, economia, general, historia, persones Calendari
Divendres, 5 de Agost
Hora: Event diario
Lloc: Seu de la Fundació Bosch i Cardellach
Resum: Cicle Territori(s) Compartit(s)
Descripció: <img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w180-h139/mm/image/events2022/TCs%20grafic%20final%202_large.jpg' style='width: 180px; height: 139px;' />

La secci&oacute; de Territori i Espai urb&agrave; engega el <em><strong>Cicle Territori(s) Compartit(s)</strong></em>L&rsquo;activitat tindr&agrave; lloc els propers 25 de maig, 15 de juny i 29 de juny a la seu de la Fundaci&oacute;. El Cicle es proposa esdevenir un lloc d&rsquo;exposici&oacute;, reflexi&oacute; i accelerador de projectes vinculats al territori i a la ciutat. La sessi&oacute; inaugural inclour&agrave; la presentaci&oacute; del llibre <em>L&#39;altre m&oacute;n rural. Reflexions i experi&egrave;ncies de la nova ruralitat catalana</em>.El cicle va dirigit a tots els membres de les diferents Seccions de la Fundaci&oacute; que hi estiguin interessats. Es poden fer les inscripcions a cada sessi&oacute; a trav&eacute;s del correu electr&ograve;nic <a href='secretaria@fbc.cat'>secretaria@fbc.cat</a>Totes les sessions tindran lloc a la Seu de la Fundaci&oacute; (c. d&#39;en Font, 1).<span style='color:#A52A2A;'><strong>LES SESSIONS</strong></span>Les sessions constaran de tres fases. Un <em>Pr&ograve;leg </em>introductori al voltant d&rsquo;un projecte vinculat al territori. Un <em>Di&agrave;leg </em>entre les persones assistents i un proc&eacute;s de <em>Cat&agrave;lisi </em>mitjan&ccedil;ant una din&agrave;mica que provoqui reaccions i inquietuds.<strong>Pr&ograve;leg</strong>La sessi&oacute; comen&ccedil;ar&agrave; amb una exposici&oacute; per part de la(les) persona(es) convidada(es). L&rsquo;objectiu &eacute;s presentar els elements principals d&rsquo;una recerca, un escrit, una obra, un projecte destacant sobretot el punt de vista, la mirada, de l&rsquo;autor; no es tracta tant de presentar el resultat final com de compartir la metodologia de treball i els aprenentatges adquirits. Aquesta intervenci&oacute; mirar&agrave; d&#39;interpel&middot;lar els participants amb preguntes obertes per al di&agrave;leg.<strong>Di&agrave;leg + Cat&agrave;lisi</strong>S&rsquo;obrir&agrave; un di&agrave;leg amb l&rsquo;objectiu &eacute;s que les intervencions inicials interpel&middot;lin als ponents per&ograve; que progressivament evolucioni cap a una conversa oberta entre tots els assistents. El di&agrave;leg t&eacute; l&#39;objectiude compartir coneixements, aportar visions pr&ograve;pies i experi&egrave;ncies complement&agrave;ries al tema exposat al pr&ograve;leg. Les reflexions cerquen generar nous enfocaments i accelerar projectes compartits.Programa <a href='/mm/file/2022/Territoris%20Compartits%20Programa%20PDF.pdf' target='_blank'>(enlla&ccedil; pdf)</a>

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>

Dimecres 25 de maig a les 18:30h</div>


<em><strong>L&#39;altre m&oacute;n rural. Reflexions i experi&egrave;ncies de la nova ruralitat catalana.</strong></em>Rosa Cerarols i Joan Nogu&eacute;, ge&ograve;grafs, coeditors del llibre. I amb la intervenci&oacute; de Bernat Llad&oacute;, ge&ograve;graf, autor d&rsquo;un dels cap&iacute;tols. (<a href='/mm/file/2022/2022maig25Targeto%20v%202%20(2).pdf' target='_blank'>veure invitaci&oacute;</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>Dimecres&nbsp;15 de juny a les 18:30h&nbsp;</div>


<em><strong>Riu Ripoll. Representaci&oacute; de la identitat territorial.</strong></em>Joan Vila Puig i Elvira Pujol, creadors art&iacute;stics i investigadors del col&middot;lectiu art&iacute;stic Sitesize. (<a href='/mm/file/2022/2022juny15Targeto%20v_2%20-%20copia.pdf' target='_blank'>veure invitaci&oacute;</a>)

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>

Dimecres 29 de juny a les 18:30h</div>


<em><strong>Pulsaci&oacute; Urbana. Eina per a la revitalitzaci&oacute; de l&rsquo;&uacute;s del carrer a trav&eacute;s de la llum.</strong></em>Marta L&oacute;pez, arquitecta, autora de la recerca entorn de la llum i l&rsquo;espai p&uacute;blic urb&agrave;. (<a href='/mm/file/2022/2022juny29Targeto(1).pdf' target='_blank'>veure invitaci&oacute;</a>)<a href='/mm/image/events2022/FlyerTCs2022%20v_2%20pag1.jpg' target='_blank'><img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w127-h180/mm/image/events2022/FlyerTCs2022%20v_2%20pag1_large.jpg' style='width: 127px; height: 180px;' /></a>&nbsp;<a href='/mm/image/events2022/FlyerTCs2022%20v_2%20pag2.jpg' target='_blank'><img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/r/fbc.cat/w127-h180/mm/image/events2022/FlyerTCs2022%20v_2%20pag2_large.jpg' style='width: 127px; height: 180px;' /></a>

Gràcies a PHP iCalendar